Regulamin sklepu internetowego Abplanalp.pl

 Regulamin sprzedaży internetowej Abplanalp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Warszawie z dnia 21.04.2021

 1. Definicje

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu używa się poniższych zwrotów, należy je rozumieć, jak wskazano poniżej:

 • ABPLANALP lub SPRZEDAWCA – Abplanalp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kostrzyńskiej 36 (02-979) identyfikująca się numerem NIP: 5210081409, REGON: 01107692500000, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu: 0000208646, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 55 600,00 złotych
 • CENA – cena netto wyrażona we wskazanej walucie (najczęściej w złotych polskich lub w euro) powiększona o należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Cena nie zawiera Kosztów Dostawy.
 • KLIENT – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, dokonujący zakupu Produktu drogą elektroniczną za pomocą Sklepu,  na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.
 • KC – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny o treści aktualnej na dzień zawarcia Umowy (tekst jednolity aktualny na dzień wejścia w życie Regulaminu - Dz. U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.).
 • KONTO – indywidualne konto Klienta utworzone w systemie informatycznym Abplanalp obejmujące zbiór danych potrzebnych do zawarcia i realizacji Umowy;
 • KOSZT DOSTAWY – koszt dostarczenia Produktu objętego potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta.
 • MATERIAŁY EKSPLOATACYJNY – Produkt, który ulega zużyciu przy normalnym używaniu, w szczególności frezy, płytki, wiertła, paski napędowe, paski enkoderów, szyby, lampy oświetlenia przestrzeni roboczej, zgarniacze filcowe oraz metalowe,płyny eksploatacyjne, szczotki silników magazynu typu „parasol”, pierścienie węglikowe układu TSC (wraz z częściami zespolonymi),  baterie, łożyska oraz sprzęgła osi, uszczelki, pierścienie uszczelniające oraz inne rodzaje uszczelnień, powłoki lakierowane, rolki drzwiowe, układy usuwania wiórów (m.in.. przenośniki śrubowe, zsuwnie wiórów);
 • OFERTA – oferta w rozumieniu KC wystosowana przez Sprzedawcę w oparciu o zapytanie ofertowe Klienta oraz poczynione uzgodnienia.
 • POSIADACZ KONTA – osoba fizyczna, która z ramienia Klienta dokonuje bezpośrednich działań w Sklepie, która jest w posiadaniu hasła dostępu do Konta.
 • PRODUKT – oferowane za pośrednictwem Sklepu i będące przedmiotem Umowy: rzecz albo rzeczy lub usługi (w tym także gotowość Sprzedawcy do świadczenia tych usług).
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin,
 • SKLEP – sklep internetowy umożliwiający nabywanie Produktów drogą elektroniczną przez Klientów na Stronie.
 • STRONA - abplanalp.pl
 • STRONY – Klient i Abplanalp
 • UMOWA – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zarówno za pośrednictwem Strony jak i w inny sposób opisany w Regulaminie.
 • USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, tj. Dz. U. z 2020r. poz. 287 z późn. zm.
 • ZAMÓWIENIE – oferta Klienta nabycia Produktów określonych w formularzu Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 1. Postanowienia ogólne.
 • Niniejszy regulamin określa:
  • zasady zawierania Umów,
  • zasady składania zamówień na Produkty,
  • zasady dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, jeśli Klient wyraził taką wolę,
  • zasady uiszczania przez Klienta Ceny,
  • zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
 • Sprzedawca prowadzi w oparciu o Regulamin sprzedaż:
  • za pośrednictwem Sklepu
  • za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
 • Regulamin stosuje się do wszelkich Umów niezależnie od sposobu, w jaki dochodzą do skutku, chyba że w treści pisemnych uzgodnień z Klientem do umowy zawieranej z nim zastosowanie mają inne regulaminy stosowane przez Abplanalp, w szczególności regulaminy dotyczące sprzedaży maszyn przemysłowych.
 • Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży maszyn przemysłowych z oferty Abplanalp objętej odrębnymi regulaminami. Regulaminu nie stosuje się także do sprzedaży dotyczącej konsumentów.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania Produktów bez wad fizycznych i prawnych.
 • Zamówione Produkty dostarczane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Ogłoszenia, reklamy, ceny i inne informacje publikowane na Stronie nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia Umowy na zasadach wynikających z Regulaminu. Zdjęcia Produktów publikowane na Stronie lub ujęte w Ofercie mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się do rzeczywistego wyglądu Produktów.
 • Sprzedawca jest uprawniony do zmiany cen Produktów publikowanych na Stronie, zmiany kosztów dostawy, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania innych zmian, przy czym nie wpływa to na Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies. Korzystanie ze Sklepu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. sprzedaż Produktów odbywa się na zadach określonych w Regulaminie, wyłącznie na rzecz Klientów, przy użyciu Strony. Rejestracja Konta przez Klienta stanowi akceptację Regulaminu.
 • Strona umożliwia: (1) przeglądanie Produktów, (2) dokonywanie zakupu Produktów oraz dokonywanie płatności za Produkty (3).
 • Przeglądanie Produktów na stronie Sklepu nie wymaga jakiejkolwiek rejestracji.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności wpływającej na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementów technicznych oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu. Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, który nie przestrzega zasad wynikających z Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • W sytuacji, gdy z uwagi na wystąpienie przejściowych zakłóceń w funkcjonowania Sklepu spowodowane w szczególności awarią Internetu, siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich, Umowa nie będzie mogła być zawarta za pośrednictwem Sklepu, Klient może złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem +48 /22/ 379 44 33 lub mailowo przesyłając je na adres: sklep@abplanalp.pl (jeśli jest to możliwe) lub poczekać na ustanie zakłóceń.
 • Klienci, którzy wymagają szczególnej obsługi w zakresie ewentualnych podatków dotyczących Produktów ( np. podatku akcyzowego) powinni składać zamówienia w sposób opisany w punkcie 6 Regulaminu.
 1. Rejestracja Klienta w Sklepie
 • Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędne są:
  • Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Explorer 8, Firefox 3.0, Google Chrome lub ich najnowszych wersji z włączoną obsługą plików typu „cookies”.,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Klient dokonuje zakupu Produktów za pośrednictwem Sklepu, po założeniu Konta lub bez założenia Konta.
 • Rejestracja Konta odbywa się poprzez wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu internetowego. Dostęp do Konta wymaga ustawienia hasła dostępu.
 • Konto uzyskuje pełną funkcjonalność po dodaniu dodatkowych danych niezbędnych do składania oraz realizacji Zamówień, w tym do wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż. Danymi tymi są:
  • Nazwy Firmy ujawnionej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  • Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)
  • Numeru Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);
  • Adresu głównego prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Adresu korespondencyjnego lub dostawy Produktów;
  • Numeru telefonu kontaktowego;
 • Klient ustawia indywidualne hasło dostępu do Konta. Treść hasła stanowi informację poufną, która nie powinna być udostępniania osobom trzecim.
 • Klient zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji danych, które wskazywane są podczas rejestracji Konta.
 • Abplanalp nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania osobom trzecim danych Konta. Posiadacz Konta zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wprowadzania hasła do Sklepu.
 • Abplanalp nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta Posiadacza Konta. Działania Posiadacza Konta stanowią czynności dokonywane na rzecz i ryzyko Klienta.
 1. Zasady i warunki składania Zamówienia
 • Wybranie Produktu lub Produktów stanowi kompletowanie Zamówienia, które następnie jest realizowane przez Abplanalp po dokonaniu płatności Ceny (1) oraz Kosztów Dostawy (2) na dane wskazane przez Klienta.
 • Wybrane przez Klienta Produkty zostają przeniesione do „koszyka” Zamówienia. Koszyk Zamówienia umożliwia wybór ilości Produktów, zapoznanie się z łączną Ceną oraz dokonanie wyboru sposobu dostawy. Koszty Dostawy uzależnione są ilości Produktów.
 • Proces zakupu przez koszyk:
  • Na wybranym przez nas produkcie klikamy „do koszyka”.
  • Pojawia się komunikat o dodaniu do koszyka konkretnego towaru np. - Dodałeś Oprawki siłowe HKS DIN 69871 ADB SK 40 - 25 - 105 do swojego koszyka.
  • Możemy dodawać do koszyka kolejne produkty lub zakończyć dodawanie i przejść do kasy – ikona koszyka w prawym górnym rogu.
  • Wybieramy opcję przejdź do kasy.
  • Zostaniemy poproszeni o podanie danych adresowych (jednorazowo lub z założonego wcześniej konta) i określenie metody dostawy, jeżeli mamy konto dane adresowe zostaną uzupełnione automatycznie (tak?). Przechodzimy do płatności po uzupełnieniu danych.
  • Wybieramy metodę płatności (opcja wpisania kodu rabatowego) i przechodzimy do sekcji złóż zamówienie – w zależności od wybranej metody zostaniemy do niej przekierowani.
  • Po złożeniu zamówienia otrzymamy komunikat potwierdzający nasz zakup na stronie www oraz informację na podany adres e-mail.
  • Możemy kontynuować zakupy lub opuścić Stronę.
 • Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznacznie ze złożeniem przez Abplanalp oferty sprzedaży Produktów za Cenę wskazaną w Zamówieniu. Klient zobowiązany jest do odbioru Produktów, zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów Dostawy.
 • Umowa zostaje zawarta wraz z akceptacją Zamówienia przez Klienta. Na potwierdzenie zawarcia Umowy Klient otrzymuje drogą mailową potwierdzenie Zamówienia.
 1. Zasady i warunki dokonywania płatności za transakcje w Sklepie
 • Ceny towarów są wartościami netto w złotych polskich. Do Ceny każdorazowo należy uwzględnić podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości. Cena towarów nie uwzględnia kosztów transportu.
 • Koszty transportu ponosi Klient, w zależności od wyboru sposobu dostawy. Informacja o wysokości kosztów transportu przekazywana jest na etapie składania Zamówienia.
 • Dokonanie zakupu stwierdzane jest wyłącznie fakturą VAT, z wyłączeniem możliwości otrzymania paragonu fiskalnego.
 • Klient dokonuje wyboru sposobu płatności podczas składania Zamówienia.
 • Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty:
  • na rachunek bankowy Abplanalp wskazany na fakturze VAT, w terminie wskazanym na fakturze VAT.
  • za pośrednictwem serwisu PayU (tj. szybkiego przelewu za pośrednictwem Internetu przy użyciu infrastruktury operatora zewnętrznego).
 1. Zasady składania zamówień i zawierania Umów za pośrednictwem telefonu lub maila.
 • Zapytania ofertowe Klientów przyjmowane są:
  • Telefonicznie pod numerami wskazanymi na stronie: Sklepu
  • Mailowo za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego na stronie Sklepu lub wskazanego tam formularza kontaktowego.
 • W toku rozmów handlowych prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji na odległość wskazanych w punkcie 6.1 powyżej Strony uzgadniają wszelkie istotne elementy Umowy, a następnie Sprzedawca przesyła na adres mailowy Klienta ofertę określającą w szczególności:
  • cenę Produktu i sposób zapłaty;
  • termin przewidywanej realizacji;
  • sposób odbioru zamówienia;
 • Oferta wiąże przez 24 godziny od jej wysłania.
 • Wraz z przesłaniem Oferty Sprzedawca udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin albo powołuje jego treść;
 • Jeżeli przesłana przez Sprzedawcę Oferta nie jest zgodna z oczekiwaniami Klienta, a także w sytuacji, gdy zawiera błędy, Klient przed przyjęciem Oferty powinien zwrócić się do Sprzedawcy o jej stosowną korektę.
 • Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Oferty przez Klienta, co następuje w szczególności w chwili:
  • Naciśnięcia linku zawartego w przesłanej wiadomości wskazującego na potwierdzenie transakcji;
  • zwrotnego odesłania przez Klienta do Sprzedawcy maila o treści: „zamawiam”, „potwierdzam” lub podobnej, albo
  • wpłaty uzgodnionej Ceny lub zaliczki.
 • Do zawarcia Umowy dochodzi również bezpośrednio w toku wymiany korespondencji mailowej, jeśli Strony uzgodniły wszystkie jej istotne postanowienia, w tym przedmiot Umowy, Cenę, sposób zapłaty, termin przewidywanej realizacji oraz sposób odbioru zamówienia.
 • Wraz z zawarciem Umowy Klient potwierdza prawidłowość danych podanych w Ofercie, a także wyraża zgodę na związanie się treścią Regulaminu.
 1. Zasady realizacji zamówień, warunki odbioru
 • Czas realizacji Zamówienia uzgodniony w Umowie ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie w szczególności z uwagi na niedostępność Produktu w magazynie, opóźnienia producenta lub przewoźnika.
 • W przypadku wydłużenia terminu, o którym mowa w punkcie 7.1, Klient zostanie poinformowany w wiadomości e—mail o nowym przewidywanym czasie oczekiwania na dany Produkt i poproszony o decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Swoją decyzję Klient przekazuje Abplanalp drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w korespondencji.
 • Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w ciągu 3 dni od jej zawarcia drogą oświadczenia składanego Klientowi na podany adres mailowy, w szczególności gdyby w przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, do których przeznaczona była ograniczona liczba Produktów, wykonanie Umowy stało się niemożliwe z uwagi na wyczerpanie zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży.
 • W razie przesłania Produktów na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, wydanie Produktów następuje wraz z ich powierzeniem przewoźnikowi. Klient zobowiązany jest:
  • Odebrać Produkty w dniu i godzinach określonych przez Sprzedawcę lub przewoźnika, przy czym Klient zostanie poinformowany telefonicznie o dostawie ze stosownym wyprzedzeniem.
  • Dokonać czynności wyładunkowych ze środka transportu przewoźnika.
  • Niezwłocznie zbadać przesyłkę. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności spisać stosowany protokół z przewoźnikiem i zawiadomić Sprzedawcę o wykrytej wadzie w sposób przyjęty dla postępowania reklamacyjnego.
 • W przypadku, gdy Produkty dostarczane są częściami, Klient zobowiązany jest dokonać czynności, o których mowa w punkcie 7.4 w odniesieniu do każdej z przesyłek.
 • W przypadku, gdy Klient nie odebrał Produktu w uzgodnionym miejscu i terminie z przyczyn go dotyczących, winien on Produkt odebrać w siedzibie Przedsiębiorcy.
 • Jeżeli w Umowie uzgodniono przedpłatę, Sprzedawca może wstrzymać się z wydaniem Produktów do chwili otrzymania należnej Ceny. To samo uprawnienie przysługuje Sprzedawcy, jeśli Przedsiębiorca nie uregulował wobec Sprzedawcy lub podmiotu powiązanego ze Sprzedawcą wymagalnej innej płatności.
 • Jeżeli przedmiotem Umowy jest więcej niż jeden Produkt, a Sprzedawca jest w zwłoce z wydaniem wszystkich objętych zamówieniem sztuk, Klient nie może odmówić przyjęcia tej części Produktów, które Sprzedawca gotowy jest wydać, a uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy ogranicza się do części Produktów objętych zwłoką.
 • Abplanalp wraz z dostawą Produktów wydaje Klientowi fakturę VAT. Przejście prawa własności Produktów następuje z chwilą doręczenia Klientowi Produktów. Produkty nie podlegają zwrotowi.
 • Jeżeli Produktami objętymi Umową są usługi, Klient na podstawie otrzymanej i opłaconej faktury VAT, a także ewentualnie innych dokumentów otrzymanych na podstawie Umowy, może domagać się wykonania tych usług przez Abplanalp, a Abplanalp zobowiązany jest usługi spełnić zgodnie z treścią Umowy. Terminy dzienne realizacji określa Abplanalp. Klient może domagać się zwrotu zapłaconej za usługi ceny w sytuacji gdy do wykonania usług w całości nie doszło z winy Abplanalp. Jeżeli usług objętych Umową nie wykonano z przyczyn dotyczących Klienta, zapłacona cena nie podlega zwrotowi.
 1. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Odpowiedzialność
 • Niezależnie od ochrony gwarancyjnej oferowanej przez producenta Urządzenia[1], Sprzedający, na zasadach określonych poniżej, odpowiada za Produkty z tytułu rękojmi: Kupującemu przysługuje z tytułu rękojmi za wady fizyczne uprawnienie do żądania usunięcia wad Produktów na koszt Sprzedającego. Sprzedający obowiązany jest usunąć wady wedle poniższych postanowień, a w uzasadnionych przypadkach może wypełnić zobowiązanie wymieniając Produkty na wolne od wad lub obniżając cenę w granicach wskazanych w niniejszym paragrafie.
 • Sprzedający odpowiada z rękojmi, jeśli wada Produktu została stwierdzona przed upływem trzech miesięcy od Zamówienia.
 • Warunkiem powstania i zachowania odpowiedzialności z rękojmi lub gwarancji producenta jest zapewnienie przez Kupującego warunków eksploatacji Produktów zgodnie z zaleceniami Producenta, określonymi w dokumentach udostępnianych na Stronie lub przesyłanych wraz z Produktem, wykonywanie zaleceń serwisu Sprzedającego oraz procedur konserwacyjnych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz uzyskiwanie efektów prac wykonywanych przy użyciu Produktów powstałe w związku z niewłaściwą eksploatacją, specyfiką materiału obróbczego, nieprzestrzeganiem otrzymanych instrukcji i dokumentacji technicznych, właściwych postanowień Regulaminu oraz nieautoryzowanym wykonywaniem napraw. Rękojmią nie są objęte Produkty stanowiące Materiały Eksploatacyjne. Sprzedawca nie odpowiada za przydatność Produktu do celu, dla którego Kupujący zawarł Umowę dotyczącą Produktów.
 • W sytuacji, gdy wykonanie naprawy obowiązków z rękojmi będzie wymagało oddania Produktów (albo ich części) do siedziby producenta lub siedziby Sprzedającego, odmowa wydania Produktów (albo ich części) będzie skutkowała zwolnieniem Sprzedającego z odpowiedzialności. Dostawa Produktów (albo ich części) do siedziby producenta lub siedziby Sprzedającego nastąpi na koszt Sprzedającego. W przypadku uznania przez producenta, że do powstania usterki doszło z przyczyn dotyczących Kupującego, w szczególności na skutek niewłaściwej eksploatacji Produktów, koszty naprawy oraz transportu Produktów (albo jego części) do i z siedziby producenta lub Sprzedającego ponosi Kupujący.
 • Kupujący w ciągu 24 godzin w dni robocze (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem świąt) od momentu wykrycia usterki, ma obowiązek poinformowania serwisu Sprzedającego na e-mail: biuro@abplanalp.pl  o wykryciu wady. Sprzedający zobowiązuje się do podjęcia interwencji serwisowej w ciągu 48 godzin w dni robocze (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem świąt) od otrzymania stosownego zgłoszenia. Wykonanie czynności w ramach rękojmi nastąpi w terminie określonym przez Sprzedającego.
 • Części, które uległy awarii i zostały wymienione w ramach rękojmi stanowią własność Sprzedającego.
 • Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jednakże łączna całkowita wartość odpowiedzialności nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 3% (słownie: trzy procent) wartości Umowy netto, obejmując w szczególności wartość udzielonych Kupującemu w ramach rekompensat rabatów handlowych, dokonanej obniżki ceny oraz wartość udostępnienia zaoferowanych przez Sprzedającego urządzeń zastępczych. Sprzedający odpowiada wyłącznie za straty bezpośrednie, wyrządzone Kupującemu umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, przy czym odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie jest nieograniczona kwotowo. Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności jest bezskuteczne we wszystkich przypadkach objętych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Strony wspólnie postanawiają, iż uprawnienia Kupującego oraz obowiązki Sprzedającego określone w niniejszym paragrafie zastępują właściwe przepisy prawa w tym zakresie.
 1. Siła wyższa
 • Strony nie będą odpowiedzialne za niewykonanie swoich zobowiązań niepieniężnych wynikających z Umowy z tytułu „siły wyższej.” Za siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenia będące poza ich kontrolą, które nie były znane w chwili zawierania Umowy, albo takie, których skutki dla wykonania Umowy w chwili jej zawierania nie były znane, tj. w szczególności: wojny, stany wojenne lub wyjątkowe, epidemie ( w tym epidemia CV19), zamieszki, akty sabotażu, zamachy terrorystyczne, strajki oficjalnie ogłoszone przez związki zawodowe, katastrofy naturalne takie jak: silne burze, powodzie, zniszczenia przez piorun, trzęsienia ziemi, tajfuny, sztormy i inne anomalie atmosferyczne, a także wybuchy, pożary, zniszczenia urządzeń lub instalacji, akty władzy o charakterze powszechnym, embarga.
 • Strona, która powołuje się na siłę wyższą, winna niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o jej wystąpieniu. Terminy umowne wskazane w Umowie ulegają zawieszeniu na czas trwania siły wyższej. Ten sam skutek następuje, jeśli w ocenie Sprzedającego istnieje konieczność wymiany dostarczanego Urządzenia, a Sprzedający na czas oczekiwania zaoferuje urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach. Jeżeli okoliczności spowodowane siłą wyższą uniemożliwiają realizację Umowy w ciągu 6 miesięcy ponad terminy w niej wskazane,  każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy. Bez względu na to, która Strona jest dotknięta czynnikami losowymi, Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia Kupującemu wszystkich uprzednio dokonanych płatności, które nie zostały zaangażowane w realizację Umowy do dnia odstąpienia od niej, w sposób uzgodniony przez obie Strony.
 1. Postanowienia szczególne
 • Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie stosuje się do Klienta - osoby fizycznej zawierającego Umowę jako umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Klient, o jakim mowa w punkcie 10.1 może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres mailowy: sklep@abplanalp.pl lub telefonicznie: +48 /22/ 379 44 33, w terminie 14 (czternastu) dni od daty objęcia Produktów w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 • Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 10.2 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy lub na załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 • Jeżeli Klient, o jakim mowa w punkcie 10.1 złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Klient, o jakim mowa w punkcie 10.1:
  • ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
  • ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (koszt odesłania).
  • ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Obowiązki Sprzedawcy wobec Klienta, o jakim mowa w punkcie 10.1:
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić takiemu Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, przy czym jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a Produkt dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 • Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy, o jakim mowa w punkcie 10.2 Regulaminu nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Postanowienia końcowe.
 • Prawa do wszelkich treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, opisów Produktów, oraz znaków towarowe umieszczonych w Sklepie przysługujące Sprzedawcy oraz producentom i dostawcom Produktów, wchodzące w skład Sklepu elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy, a naruszenie ww. praw może podlegać odpowiedzialności karnej, obejmującej m.in. sankcją pozbawienia wolności.
 • Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Abplanalp informuje Klienta na jego żądanie o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sąd właściwy dla m. st. Warszawy.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego. tj. w szczególności przepisy KC.
 • Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1 – formularz dla Klientów, o jakich mowa w punkcie 10.1 Regulaminu.
 • Regulamin Sklepu dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.abplanalp.pl/
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.04.2021 r. i zastępuje Regulamin z dnia 14 czerwca 2019 r
 •  

[1] Jeśli dotyczy

Dlaczego zakupy u nas ?

Oto dlaczego: