Waluta

Regulamin sklepu internetowego Abplanalp.pl

 1. INFORMACJE OGÓLNE oraz DEFINICJE.

 1. Regulamin określa zasady składania oraz realizacji przez Abplanalp Zamówień dokonywanych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.abplanalp.pl.

 2. DEFINICJE:

 1. ABPLANALP–Abplanalp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kostrzyńskiej 36 (02-979) identyfikująca się numerem NIP: 5210081409, REGON: 01107692500000, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu: 0000208646, której wysokość kapitału zakładowego wynosi 55 600,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych).

 2. CENA – cena netto wyrażona w złotych polskich powiększona o należną stawkę podatku od towarów i usług (VAT). Cena nie zawiera Kosztów Dostawy.

 3. GWARANCJA – zobowiązanie Abplanalp, jako Gwaranta do zapewnienia sprawnego działania sprzedawanych Produktów z zastrzeżeniem warunków opisanych w Regulaminie.

 4. KATEGORIA lub KATEGORIA PRODUKTU –

 1. Nowy lub Używany – kategoria Produktów sprzedawanych, jako nigdy wcześniej nieużywane lub przeciwnie.

 2. Część Eksploatacyjna kategoria Produktów lub elementy Produktu, które ulegają zużyciu lub zniszczeniu w drodze prawidłowej i zwykłej eksploatacji wg producenta, w szczególności wiertła, frezy, płytki, paski, rolki, elementy prowadzenia drutu, żarówki, szyby wykonane z plexi, trzpienie zaciągowe, zgarniacze wiórów, elementy wyrzutnika wiórów, listwy systemu prowadzenia detalu, koło ogumowane prowadzące

 1. KLIENT - zarejestrowany w systemie Abplanalp przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący zakupu Produktu drogą elektroniczną na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nieposiadający statusu konsumenta w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego.

 2. KONTO – indywidualne konto Klienta utworzone w systemie informatycznym Abplanalp obejmujące zbiór danych potrzebnych do realizacji umowy sprzedaży drogą elektroniczną oraz informacji dotyczących realizacji Zamówienia.

 3. KOSZT DOSTAWY – koszt dostarczenia Produktu objętego potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta.

 4. POSIADACZ KONTA – osoba fizyczna, która z ramienia Klienta dokonuje bezpośrednich działań w Sklepie Internetowym, która jest w posiadaniu hasła dostępu do Konta za zgodą i na ryzyko Klienta.

 5. PRODUKT – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży realizowanej na podstawie Zamówienie dokonanego drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego Abplanalp.

 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin, który został zaakceptowany z chwilą utworzenia indywidualnego Konta lub regulamin po zmianach, które obowiązują z chwilą ich wejścia w życie.

 7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy umożliwiający nabywanie Produktów drogą elektroniczną przez Klientów pod adresem www.abplanalp.pl  na podstawie realizowanych Zamówień.

 8. STRONA INTERNETOWA - www.abplanalp.pl

 9. ZAMÓWIENIE – oferta Klienta nabycia Produktów określonych w formularzu Zamówienia.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. sprzedaż Produktów odbywa się na zadach określonych w Regulaminie, wyłącznie na rzecz Klientów, przy użyciu Strony Internetowej.

 2. Rejestracja Konta przez Klienta stanowi akceptację Regulaminu. Treść Regulaminu oraz planowanych zmian znajduje się na Stronie Internetowej.

 3. Strona Internetowa umożliwia (1) przeglądanie Produktów, (2) dokonywanie zakupu Produktów oraz dokonywanie płatności za Produkty (3). Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się do rzeczywistego wyglądu Produktów.

 4. Abplanalp zastrzega prawo do zmiany Ceny Produktów, Kosztów Dostawy, jak również wprowadzania nowych Produktów i usuwania Produktów.

 1. REJESTRACJA KLIENTA

 1. Klient dokonuje zakupu Produktów za pośrednictwem Konta w Sklepie Internetowym.

 2. Rejestracja Konta odbywa się poprzez wskazanie:

  1. Nazwy Firmy ujawnionej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  2. Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

  3. Numeru Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON);

  4. Adresu głównego prowadzenia działalności gospodarczej;

  5. Adresu korespondencyjnego lub dostawy Produktów;

  6. Numeru telefonu kontaktowego;

 3. Klient ustawia indywidualne hasło dostępu do Konta. Treść hasła stanowi informację poufną, która nie powinna być udostępniania osobom trzecim.

 4. Klient zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji danych, które wskazywane są podczas rejestracji Konta.

 5. Abplanalp nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania osobom trzecim danych Konta. Posiadacz Konta zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wprowadzania hasła do Sklepu Internetowego.

 6. Abplanalp nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta Posiadacza Konta. Działania Posiadacza Konta stanowią czynności dokonywane na rzecz i ryzyko Klienta.

 1. ZASADY I WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Opis i Cena Produktów stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wybranie Produktu lub Produktów stanowi kompletowanie Zamówienia, które następnie jest realizowane przez Abplanalp po dokonaniu płatności Ceny (1) oraz Kosztów Dostawy (2) na dane wskazane przez Klienta.

 3. Wybrane przez Klienta Produktu zostają przeniesione do „koszyka” Zamówienia. Koszyk Zamówienia umożliwia wybór ilości Produktów, zapoznanie się z łączną Ceną oraz dokonanie wyboru sposobu dostawy. Koszty Dostawy uzależnione są ilości Produktów.

 4. Proces zakupu przez koszyk

 1. Na wybranym przez nas produkcie klikamy „do koszyka”.

 2. Pojawia się komunikat o dodaniu do koszyka konkretnego towaru np. - Dodałeś Oprawki siłowe HKS DIN 69871 ADB SK 40 - 25 - 105 do swojego koszyka.

 3. Możemy dodawać do koszyka kolejne produkty lub zakończyć dodawanie i przejść do kasy – ikona koszyka w prawym górnym rogu.

 4. Wybieramy opcję przejdź do kasy.

 5. Zostaniemy poproszeni o podanie danych adresowych (jednorazowo lub z założonego wcześniej konta) i określenie metody dostawy, jeżeli mamy konto dane adresowe zostaną uzupełnione automatycznie (tak?). Przechodzimy do płatności po uzupełnieniu danych.

 6. Wybieramy metodę płatności (opcja wpisania kodu rabatowego) i przechodzimy do sekcji złóż zamówienie – w zależności od wybranej metody zostaniemy do niej przekierowani.

 7. Po złożeniu zamówienia otrzymamy komunikat potwierdzający nasz zakup na stronie www oraz informację na podany adres e-mail.

 8. Możemy kontynuować zakupy lub opuścić stronę.

 

 1. Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznacznie ze złożeniem przez Abplanalp oferty sprzedaży Produktów za Cenę wskazaną w Zamówieniu. Klient zobowiązany jest do odbioru Produktów, zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów Dostawy.

 2. Akceptacja Zamówienia skutkuje wysłaniem potwierdzenia Zamówienia na adres e-mail Klienta.

 3. Abplanalp wraz z dostawą Produktów wydaje Klientowi fakturę VAT. Przejście prawa własności Produktów następuje z chwilą doręczenia Klientowi Produktów.

 1. ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 1. Ceny towarów są wartościami netto w złotych polskich. Do Ceny każdorazowo należy uwzględnić podatek od towarów i usług w odpowiedniej wysokości. Cena towarów nie uwzględnia kosztów transportu.

 2. Koszty transportu ponosi Klient, w zależności od wyboru sposobu dostawy. Informacja o wysokości kosztów transportu przekazywana jest na etapie składania Zamówienia.

 3. Dokonanie zakupu stwierdzane jest wyłącznie fakturą VAT, z wyłączeniem możliwości otrzymania paragonu fiskalnego.

 4. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności podczas składania Zamówienia.

 5. Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty:

  1. o wartości do 15 000,00 złotych
   - na rachunek bankowy Abplanalp wskazany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia oraz wskazanym na fakturze VAT, w terminie wskazanym na fakturze VAT.
   - za pośrednictwem serwisu PayU (tj. szybkiego przelewu za pośrednictwem Internetu przy użyciu infrastruktury operatora zewnętrznego)

  2. o wartości powyżej 15 000 złotych za towar z załącznika nr 15 na podstawie Ustawy o VAT - ustawa z dnia 11.04.2011 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) wyłącznie metodą Mechanizmu Podzielonej Płatności
 1. ZASADY I WARUNKI DOSTAWY PRODUKTU

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. Dostarczenie Produktu odbywa się za pomocą zewnętrznej firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego, według wyboru Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Spółki.

 3. Dostawa Produktu odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dniach roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 09: 00 do 17:00.

 4. Obowiązkiem Klienta jest dokonanie samodzielnego sprawdzenia Towaru, niezwłocznie po jego odbiorze, w szczególności od strony uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz, czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem.

 5. W przypadku złożenia Zamówienia na więcej niż jeden Produkt oraz właściwe opłacenie kosztów transportu, dopuszczalne jest częściowe wysyłanie Produktów do Klienta.

 

 1. ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZWROTU PRODUKTU---

 1. Klient uprawniony jest do dokonania zwrotu Produktu poprzez odesłanie Produktu na własny koszt do Spółki lub dostarczenie go do siedziby Spółki.

 2. Zwrot Produktu poprzedza przekazanie informacji o zwrocie na adres e-mail: biuro@abplanalp.pl.

 3. Zwrot Produktu następuje na koszt Klienta, chyba, że zwrot odbywa się w wykonaniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 4. W przypadku zwrotu Produktu za pośrednictwem kuriera, rozliczenie należności z Klientem jest dokonywane bezgotówkowo, najpóźniej w terminie 30 dni od wystawienia faktury korygującej.

 5. W przypadku, gdy zwrot Produktu następuje w ramach rękojmi za wady, Klient zobowiązany jest do przekazania Abplanalp informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla zamknięcia procesu reklamacji.

 6. W przypadku zwrotu Produktu w ramach rękojmi i uznania zwrotu za zasadny, Abplanalp zwróci Klientowi poniesione i należycie udokumentowane koszty transportu, jeśli Produkt został wysłany na adres siedziby Spółki.

 7. ZASADY I WARUNKI GWARANCJI

 1. Abplanalp, jako Gwarant, udziela Gwarancji na Produkty należące do Kategorii TED, BLA, PAR, GER sprzedawanych, jako nowe i nieużywane. W braku odmiennego uregulowania, Gwarancja nie obejmuje Części Eksploatacyjnych.

 2. Celem udzielenia Gwarancji jest zapewnienie należytego stanu technicznego Produktów objętych gwarancją z wyłączeniem zapewnienia zdatności do innego indywidualnego celu określonego przez Kupującego.

 3. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych od dnia dostawy Produktu lub podpisania przez obie strony protokołu odbioru. Gwarancja nie ulega przedłużeniu w przypadku dokonania naprawy lub wymiany części Produktu lub jego całości.

 4. Realizacja praw wynikających z Gwarancji polega na wymianie Produktu lub jego części na nowe (wolne od wad fizycznych) lub naprawie Produktu w całości albo części.

 5. Warunkami udzielenia i uznania Gwarancji są:

  1. Prawidłowa eksploatacja Produktu w oparciu o wszystkie zalecenia jego producenta (instrukcja obsługi) oraz zgodnie z wytycznymi Gwaranta przekazanymi personelowi Kupującego w trakcie szkoleń organizowanych przez Abplanalp, dla produktów kwaflikowanych jako „maszynowe” przez które należy rozumieć obrabiarki. Szkolenie jest integralną częścią instalacji obrabiarki u klienta i jest przeprowadzane w trakcie odbioru technicznego.

  2. brak dokonywania przez Kupującego lub inny podmiot napraw Produktu lub jego części bez pisemnej zgody Gwaranta, jak również zmiany przeznaczenia Produktu;

  3. pisemne lub elektroniczne zawiadomienie Gwaranta o wykryciu usterki Produktu, faxem pod numerem telefonu +48 22 379 44 90 lub na adres e-mail biuro@abplanalp.pl wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją fotograficzną, w okresie 24 godzin od chwili wykrycia usterki Produktu, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 08: 00 do 16: 00 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy;

  4. niezwłoczne wydanie Produktu przez Kupującego do przeprowadzenia przez Gwaranta lub inny podmiot ekspertyzy poprzez umożliwienie jej przeprowadzenia w miejscu położenia Produktu lub w siedzibie Gwaranta albo innego podmiotu po uprzedniej Dostawie.

 6. Ekspertyza dokonana przez Gwaranta dokonywana jest w czasie niezbędnym do prawidłowej oceny stanu technicznego, nie dłużej niż 14 dni roboczych oraz służy:

  1. ustaleniu przyczyny usterki Produktu, w szczególności czy powstała ona wskutek zależny od działań Kupującego;

  2. dokonania naprawy albo wymiany Produktu lub jego elementu na nowy;

z zastrzeżeniem, iż wyżej opisany termin ulega odpowiedniemu wydłużeniu, w sytuacji konieczności oczekiwania na dostawę części do dokonania naprawy albo wymiany, w szczególności spoza Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Dostawa Produktu objętego Gwarancją przez Kupującego następuje na koszt Sprzedającego w sposób zapewniający odpowiednie zabezpieczenie bez wystąpieniem innych usterek lub uszkodzeń podczas spedycji.

 2. Dostawa wolnego od wad fizycznych Produktu (nowego lub naprawionego w części albo całości) następuje na koszt Gwaranta, w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia ekspertyzy, z zastrzeżeniem uznania gwarancji.

 3. Gwarant zastrzega, że:

  1. okres dostawy Produktu nie jest wliczany w czas do dokonania ekspertyzy;

  2. prawo własności uszkodzonego Produktu lub jego części przysługuje Gwarantowi;

  3. trudności w dokonaniu ekspertyzy, niezależne od Gwaranta, mogą wpłynąć na wydłużenie okresów opisanych w niniejszej części Regulaminu. Kupujący będzie bieżąco informowany o stanie i przebiegu ekspertyzy;

  4. realizacja praw z tytułu gwarancji opisanej w niniejszej części Regulaminu wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność odszkodowawczą Gwaranta wobec Kupującego, w szczególności z tytułu utraconych korzyści wskutek uniemożliwienia z korzystania z Produktu lub jego części.

  5. uprawnienia z tytułu gwarancji opisanej w niniejszej części Regulaminu nie wyłączają praw Kupującego z tytułu rękojmi na podstawie Kodeksu Cywilnego.

 1. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Rejestracja Konta przez Klienta stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Abplanalp ujawnionych w czasie dokonywania rejestracji.

 2. Administratorem danych osobowych, tj. podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Abplanalp.

 3. Uzyskanie informacji o przetwarzanych danych osobowych następuje pod adresem e-mail: ochronadanych@abplanalp.pl.

 4. Celem przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”) jest:

  1. zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontakt z Klientem w związku z realizacją umowy (art. 6 ust. 1 litera b RODO);

  2. rozpatrywanie skarg oraz reklamacji (art. 6 ust. 1 litera c RODO);

  3. dochodzenie roszczeń związanych z umową (art. 6 ust. 1 litera f RODO) tj. windykacja należności oraz prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych;

  4. archiwizacja dokumentacji dotyczącej umowy (dokumentów rozliczeniowych) (art. 6 ust. 1 litera c RODO);

  5. prowadzenie statystyk sprzedaży (art. 6 ust. 1 litera f RODO);

  6. prowadzenie działań marketingowych (art. 6 ust. 1 litera f RODO);

  7. udzielanie odpowiedzi na pytania wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej (art. 6 ust. 1 litera a RODO);

 5. Czas przechowywania danych osobowych wynosi w przypadkach:

  1. danych zawartych w umowach – do czasu przedawnienia roszczeń;

  2. dokumentów rozliczeniowych – upływu czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych;

  3. dokumentów związanych z rękojmią – 1 rok od czasu upływu okresu rękojmi lub jej rozliczenia;

  4. danych dla celów marketingowych – do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu w przypadkach prawnie uzasadnionych;

 6. Dane osobowe przekazywane są przez Abplanalp do innych podmiotów, w celu:

  1. realizacji dostawy, w szczególności firmy kurierskiej;

  2. realizacji płatności, w szczególności bankom oraz podmiotom umożliwiających dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

  3. organom administracji rządowej lub samorządowej w celu wykonania obowiązków prawnych, w szczególności właściwemu Urzędowi Skarbowemu;

  4. obsługi technicznej Strony Internetowej.

 7. Przeglądanie Strony Internetowej wiąże się z pasywnym zbieraniem plików typu „http Cookies„Web Beacon” oraz danych nawigacyjnych. Przeglądarka internetowa wskazana w Rozdziale X ust. 1 Regulaminu automatycznie przekazuje anonimowe informacje (np. adresy URL, adres IP Posiadacza Konta; wersję przeglądarki internetowej). Zbierane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celu poprawy jakości obsługi Strony Internetowej, tj. w celu dostosowania jej wyglądu i treści do indywidualnych preferencji oraz jej doskonalenia. Informacje nie są powiązane z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób, o ile nie zostanie na to wyrażona indywidualna zgoda.

 8. Pliki „http Cookies” stanowią dane informatyczne, które są przechowywane w urządzeniach końcowych Posiadacza Konta (np. komputer PC, telefon komórkowy), które są przesłane przez Stronę Internetową w celu rozpoznania urządzenia końcowego.

 9. Logi systemowe zawierają informacje na temat dat połączenia z serwerem, adresy IP oraz odwiedzane strony dla celów statystycznych.

 10. Abplanalp oświadcza, że jest w posiadaniu odpowiednich zabezpieczeń oraz mechanizmów spełniających wymogi oraz zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000) oraz RODO.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się przy użyciu oprogramowania przeglądarek internetowych Explorer 8, Firefox 30.0, Google Chrome lub ich najnowszych wersji z włączoną obsługą plików typu „cookies”.

 1. DOKONYWANIE ZMIAN REGULAMINU

 1. Zmiany Regulaminu następują w dniu wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu.

 2. Zmiany Regulaminu ogłaszane są na stronie internetowej Abplanalp.

 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw i obowiązków Klienta, które wynikają z Zamówień dokonanych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

 4. Każdorazowa zmiana Regulaminu skutkuje obowiązkiem poinformowania Klienta przez Abplanalp, drogą mailową na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji Konta.

 5. Brak zgody Klienta na zmianę Regulaminu uprawnia Klienta do usunięcia Konta.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory wynikające z tytułu umowy sprzedaży zawartej na odległość drogą elektroniczną podlegają rozpoznaniu przez właściwy wydział gospodarczy sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Abplanalp, na podstawie prawa polskiego.

 

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 14  czerwca 2019 ROKU.

Dlaczego zakupy u nas ?

Oto dlaczego: